Предизвикот за Млади Generation Unlimited

Предизвикот за Млади Generation Unlimited

На предизвикот за млади Generation Unlimited на тема “Како може дигиталната технологија да придонесе за поактивно вклучување на децата и младите со попреченост во образованието и во секојдневниот живот?” десет тимови учествуваа во запознавање со методите за работа и две недели подготуваа теренско истражување. Потоа тимовите со помош на менторите успешно направија прототип и истиот го презентира пред жири комисија.

На крајот имаше гласање за избор од сите 10 тимови 5 тимови да влезат во процесот на инкубација на нивното решение.

Како едни од учесниците на предизвикот со напорна работа, доверба во својот тим и решението кое го пронајдовме го презентира и усеавме да влеземе во потесниот круг од 5 тимови.