Нашето Мобилно Решение

Нашето Мобилно Решение

ПРОБЛЕМ:

Несамостојно функционирање при извршување на секојдневните обврски и исклученост од учество во општествените активности.

РЕШЕНИЕ:

Мобилна апликација Еден + Еден која поврзува волонтери со семејствата/ воспитувачите на деца и млади со интелектуална попреченост. Преку оваа апликација семејствата/воспитувачите ќе можат да најдат волонтер да организираат социјални активности за своите деца.

 

ТИМ: Нешто Нетипично

 

ЧЛЕНОВИ: Ѕвезда, Елена и Лазе

МЕНТОР: Боро Петкоски

 

ЦЕЛНА ГРУПА: Лица со интелектуална попреченост